Fagartikler & bøker

 • Amsrud, A., Amundsen, M-L., Garmannslund, P.E. (2017) Postponement Behaviour and Learning Habits in Higher Education. Edulearn.
 • Amsrud, A., Amundsen, M-L., Bunting, M., Engh, R., Garmannslund, P.E. (2017) Teacher Students in the Norwegian Practical-Pedagogical Education. Edulearn.
 • Amundsen​, M-L. (2017) Når begynneropplæringen ender med nederlag. Psykologi i kommunen. Nr.2 (52)
 • Amundsen, M-L. (2017) Med skolen som motstander. Psykologi i kommunen. Nr. 2 (52.)
 • Amundsen, M-L. & Garmannslund, P. (2017) Ressurssterke jenter med ADHD-utsatthet for mobbing. Psykologi i kommunen. Nr. 1(52):61-68.
 • Amundsen, M-L. & Garmannslund, P. (2016) Postponement Behavior Among Norwegian Students in the Lower Secondary School. Edulearn Postponement Behavior among Norwegian Students in the Lower Secondary School.
 • Amundsen, M-L., Faugstad, R. & Garmannslund, P. (2016) Arbeidsvaner og utsettelsesatferd hos elever i ungdomstrinnet. Psykologi i kommunen, 1: 33-44. Psykologi i kommunen . ISSN 1892-3364. 51 (1), s 33 – 44.
 • Amundsen, M-L. & Garmannslund, P. (2015) Mestring og trivsel hos elever med språklig minoritetsbakgrunn i skoler hvor majoritetselevene er i flertall. Norsk Tidsskrift for Logopedi 4:10-17.Mestring og trivsel hos elever med minoritetsspråklig bakgrunn i skoler der  majoritetsspråklige elever er i flertall.
 • Amundsen, M-L. & Garmannslund,P. (2015) Leseferdigheter og motivasjon for lesing på ungdomstrinnet, Norsk Tidsskrift for Logopedi. 3:16-23. Leseferdigheter og motivasjon for lesing på ungdomstrinnet,
 • Amundsen, M-L., Garmannslund,P. & Stokke, H. (2014) Visual Working Memory- Gender and Age Differences, European Journal of Educational Sciences.1, 3: 3-15. Visual Working Memory – gender and age differences,
 • Amundsen, M-L., Garmannslund, P. & Stokke, H. (2014) Differences in Visual Working Memory among Students, European Journal of Educational Sciences. Vol.1, 2: 124-132. Differences in Visual Working Memory among Norwegian Students
 • Amundsen, M-L. (2014) Elever med sosiale og emosjonelle vansker. I: Høihilder og Lingås, Pedagogikk for 8. til 13. trinn, Gyldendal forlag, Kapittel 11:171-190.
 • Amundsen, M-L. (2014) Mobbing i skolen- forskning og tiltak. I: Høihilder og Lingås, Pedagogikk for 8. til 13. trinn. Kapittel 12:191-206.
 • Amundsen, M-L. (2014) Ungdoms opplevelse av spesialskole og overgang til videregående skole, Spesialpedagogikk, 1, 2014:38-46. Ungdoms opplevelse av spesialskole og overgang til videregående skole,
 • Amundsen, M-L. (2012) Uten navn på døra, 7:26-33. Uten navn på døra,
 • Amundsen, M-L. (2012) Databasert lese- og skrivetest. Testen er beregnet for å teste grunnleggende lese- og skriveferdigheter. Test for auditivt og visuelt arbeidsminne.
 • Amundsen, M-L. (2011) LÆREBOKA 2011. PC-basert læreprogram for grunnleggende lese- og skriveopplæring
 • Amundsen, M-L. (2010) Kvinnelige innsatte og sosial marginalisering, Spesialpedagogikk.1: ­26-37.Kvinnelige innsatte og sosial marginalisering
 • Amundsen, M-L. (2010) Bak glemselens slør, Fontene Forskning.1: 4-15. Bak glemselens slør,
 • Amundsen, M-L. (2011) Innsattes opplevelse av ungdomskolen, Norsk Pedagogisk Tidsskrift. 6: 424-436. Innsattes opplevelse av ungdomsskolen, Norsk Pedagogisk Tidsskrift, Nr. 6, 2011:424-336.
 • Amundsen, M-L. (2011) Kjønnsforskjeller i psykisk helse i norske fengsler, Nordisk Tidsskrift for 2/ 7: 3-15. Kjønnsforskjeller i psykisk helse i norske fengsler, Nordisk Tidsskrift for Helseforskning, 7.årg. nr.2-2011:3-15. Amundsen, M-L.
 • Amundsen, M-L. (2009) Tro på fengsel som virkemiddel? 1: 50-56. Tro på fengsel som virkemiddel?
 • Amundsen, M-L. (2008) Very Important Children, Spesialpedagogikk. 3:36-43. Very Important Children
 • Amundsen, M-L. (2008) Gjengangerne, identitet og selvfølelse, Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab. 2: 192-297.Gjengangerne, identitet og selvfølelse
 • Amundsen, M-L. (2007) Gjengangerne i norske fengsler, Spesialpedagogikk.1: 30-36. Gjengangere i norske fengsler
 • Amundsen, M-L. (2006) Innsatte og psykisk helse, Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab. 2: 181-192. Innsatte og psykisk helse
 • Amundsen, M-L. (2006) Når skolen svikter, Spesialpedagogikk. 5: 22-29. Når skolen svikter
 • Amundsen, M-L. (2004) Kunsten å være rådgiver. Norsk Tidsskrift for Logopedi. 1:14-18.
 • Amundsen, M-L. (2004) Kunsten å være rådgiver. Norsk Tidsskrift for Logopedi. 2:10-13.
 • Amundsen, M-L. (2003) PC-program for begrepstrening. Løvetannen læremidler; Oslo.
 • Amundsen, M-L. (2003)​ Læreboka-03.
 • Amundsen, M-L. & Zeiner, N. (2001) MIN FØRSTE LESEBOK.
 • Amundsen, M-L. & Zeiner, N. (2001) ARBEIDSHEFTE, Min første lesebok
 • Amundsen, M-L. & Zeiner, N. (2000) MIN FØRSTE SKOLEBOK
 • Amundsen, M-L. (1998) Afasirammede og attføring, Spesialpedagogikk, nr.1:10.17.
 • Amundsen, M-L. (1998) Hva er dysfasi. Afasiposten, nr. 1, 1998.
 • Amundsen, M-L. (1998) Sakkyndighet og rett til behandling, Spesialpedagogikk, 2:26-32.
 • Amundsen, M-L. (1999) LESEKORT Utgitt av Nasjonalforeningen for folkehelse. Nordisk utg.
 • Amundsen (1996) Brobygger på det spesialpedagogiske området. Spesialpedagogikk, nr. 4, 19-29.
 • Amundsen, M-L. (1996) Lærebok for voksne- 96,PC- basert dataprogram beregnet på voksne med lærevansker eller aleksi og agrafi.
 • Amundsen, M-L. (1994) VEIEN VIDERE – LESEBOK FOR VOKSNE.Utgitt av sosialdepartementet og Afasiforbundet i Norge.
 • Amundsen, M-L.(1994) RINGENES MESTER – et spill for begreps- og lesetrening. OKANI- læremidler, Bergen
 • Amundsen, M-L., Høy-Petersen, H., Sandmo, T. og Sundet, K. (1993) Å leve med afasi. Norsk Fjernundervisning, Oslo.​
 • Amundsen, M-L. (1992) PEKBOK utgitt av Hjart-Lungfonden, Stockholm.
 • Amundsen, M-L. (1992), Om AFASI. Utgitt av Hjernesagen og Hjerteforeningen, København. Også utgitt i Island
 • Amundsen, M-L. (1990) PEKEBOK FOR VOKSNE, Amundsen, 1990, utgitt av Nasjonalforeningen for folkehelse, Oslo
 • Amundsen, M-L. (1990) PEKETAVLE NÅR ORDENE IKKE KOMMER 1990. Afasiforbundet i Norge.
 • Når foresatte klager på spesialundervisningen.
 • https://psykisk-kommune.no/nar-foresatte-klager-pa-spesialundervisningen/19.17
 • En bjørnetjeneste (2018)
 • Når foresatte klager på spesialundervisningen (2017)
 • Tvangsflyttting av mennesker med psykisk utviklingshemming (2016).
 • Politiets yrkeskultur (2012)
 • En meningsfull skole for alle? (2013)
 • Politi og barnevern svikter! (2012)
 • Barnevernet trenger varslere! (2014)
 • Behov for alternative skoler! (2013)
 • Når rusomsorgen svikter. (2013)
 • Integrering til ensomhet? (2015)
 • Integrering – for enhver pris? (2014)