Fagartikler

Amundsen, M-L, Garmannslund, P.E. & Stang Lund, E. (2024). Tretten års kjedsommelighet. Nordisk Tidsskrift for Pedagogikk& Kritikk. https://pedagogikkogkritikk.no/index.php/ntpk/article/view/6182/10071

Amundsen, M-L. & Grgaard, B. J. (2023). Skolevegring og bekymringer til barnevernet. Psykolog i kommunen (2). https://psykisk-kommune.no/fagartikkel/skolevegring-og-bekymringsmeldinger-til-barnevernet/19.269

Amundsen, M-L. & Garmannslund, P. (2023). Å snakke om det som ikke skal nevnesNordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab.  https://tidsskrift.dk/NTfK/article/view/138262/182524      

Selmer, C. & Amundsen, M-L. (2023). Hvilke faktorer mener unge med ADHD hadde betydning for at de klarte å gjenomføre videregåend eutdanning på normet tid. Psykologi i kommunen. (2) 2023.https://psykisk-kommune.no/fagartikkel/hvilke-faktorer-mener-unge-med-adhd-har-hatt-betydning-for-at-de-har-klart-a-gjennomfore-videregaende-utdanning-pa-normert-tid/19.272https://tidsskrift.dk/NTfK/article/view/138262/18252

Amundsen, M-L. & Grøgaard, J.B. (2023). Elever med skolevegring: Hvilke faktorer kan ha betydning for at de kommer tilbake til skolen? Nordisk tidsskrift for pedagogikk & Kritikk. Vol.9, side 76-87. https://pedagogikkogkritikk.no/index.php/ntpk/article/view/5480/8709

Amundsen, M-L., Kielland, A. & Møller, G. (2022). School Refusal and School Related Differences Among Students With and Without Diagnosis (2022) Nordisk Tidsskrift for Pedagogikk og Kritikk. https://pedagogikkogkritikk.no/index.php/ntpk/article/view/3514

Amundsen, M-L. & Møller, G. (2022). Faglig mestring og prestasjonsangst hos elever som strever med skolevegring (2022). Tidsskrift for Velferdsforskning. https://www.idunn.no/eprint/5JHY3AMUVUS7IDAHMWVA/full

Amundsen, M-L. & Møller, G. (2021). Kjønnsforskjeller i undervisningstilbud hos elever som strever med skolevegring. Psykologi i kommunen.5:2021. https://psykisk-kommune.no/fagartikkel/kjonnsforskjeller-i-undervisningstilbud-til-elever-med-behov-for-spesialundervisning/19.217

Amundsen, M-L., Kielland, A. & Møller, G. (2022). School Refusal and School Related Differences Among Students With and Without Diagnosis (2022) Nordisk Tidsskrift for Pedagogikk og Kritikk. https://pedagogikkogkritikk.no/index.php/ntpk/article/view/3514

Amundsen, M-L. & Lindvig, I-K. (2021) Hva mener kvinner med minoritetsbakgrunn kan være årsaken til at deres sønner ikke lykkes like godt som deres døtre i det norske utdanningssystemet? https://psykisk-kommune.no/fagartikkel/hva-mener-kvinner-med-minoritetsbakgrunn-kan-vare-arsaken-til-at-deres-sonner-ikke-lykkes-like-godt-som-dotrene-i-utdanningssystemet/19.189

Amundsen, M-L., Bjerklund, M. & Garmannslund, P. (2021) Kjønnsforskjeller i ungdoms opplevde tilfredshet med utseende, selvoppfatning og selvhevdelse. https://utdanningsforskning.no/artikler/2021/kjonnsforskjeller-i-ungdoms-opplevde-tilfredshet-med-utseende-selvoppfatning-og-selvhevdelse

Amundsen, M-L. & Lerstang, C. (2021). Fritak for opplæringsplikt blir fritak for ansvar. https://www.utdanningsnytt.no/fagartikkel-juss-skolevegring/fritak-for-opplaeringsplikt-blir-fritak-for-ansvar/287698Amundsen & Garmannslund (2020). Hva kjennetegner elever som mobber?https://utdanningsforskning.no/artikler/elever-som-mobber/https://utdanningsforskning.no/kilderpersoner/personerforfattere/marie-lisbet-amundsen/

Amundsen, M-L. & Holtan Møller (2020). Betydningen av skolerelaterte faktorer og mobbing for elever som strever med skolevegring.https://psykisk-kommune.no/fagartikkel/betydning-av-skolerelaterte-faktorer-og-mobbing-for-elever-som-strever-med-skolevegring/19.161

Amundsen, M-L. & Holtan Møller (2020). Hvordan opplever foresatte til elever som strever med skolevegring møtet med skole og hjelpeapparat? https://psykisk-kommune.no/fagartikkel/hvordan-opplever-foresatte-til-elever-som-strever-med-skolevegring-motet-med-skole-og-hjelpeapparat/19.164

Amundsen, M-L., Herrebrøden, M., Mjøberg, A-G. & Rosenlund, C. (2020). Skolens møte med elever som strever med skolevegring. Psykologi i kommunen. Nr.2:1-9. https://psykisk-kommune.no/skolens-mote-med-elever-som-strever-med-skolevegring/19.142

Amundsen, Marie-Lisbet; Bjerklund, Monica & Garmannslund, Per Einar (2020). Kjønnsforskjeller i ungdoms opplevde tilfredshet med utseende, selvoppfatning og selvhevdelse. Spesialpedagogikk.

Amundsen, Marie-Lisbet & Garmannslund, Per Einar (2020). Elever som mobber. Volume 32 (3) s. 57-62. Bedre Skole.

Amundsen, M-L. (2019). Når skolen svikter. Psykologi i kommunen. ISSN 1892-3364.64(7). Psykologi i kommunen. 

Amundsen, M-L. & Garmannslund, P.E. (2018). Skolerelaterte faktorer knyttet til psykisk stress og uro hos elever i ungdomstrinnetPsykologi i kommunen.  ISSN 1892-3364.63(6), s 29- 38.

Amundsen, M-L. (2018). Gutter med problematisk eller skadelig atferd under barnevernets omsorg. Psykologi i kommunen. 35-44.

Amundsen, M-L. (2018) Sinte gutter gråter ikke. Psykologi i kommunen, Nr. 3. 2018:11-21.  Sinte gutter gråter ikke

Amundsen, M-L., Garmannslund, P.E. (2017) http://psykisk-kommune.no/fagartikkel/kvinnelige-studenter-med-adhd-arbeidsvaner-i-hoyere-utdanningAmsrud, A., Amundsen, M-L., Garmannslund, P.E. (2017) Postponement Behaviour and Learning Habits in Higher Education. Edulearn.

Amsrud, A., Amundsen, M-L., Bunting, M., Engh, R., Garmannslund, P.E. (2017) Teacher Students in the Norwegian Practical-Pedagogical Education. Edulearn.

Amundsen​, M-L. (2017) Når begynneropplæringen ender med nederlag. Psykologi i kommunen. Nr.2 (52)

Amundsen, M-L. (2017) Med skolen som motstander. Psykologi i kommunen. Nr. 2 (52.)

Amundsen, M-L. & Garmannslund, P. (2017) Ressurssterke jenter med ADHD-utsatthet for mobbing. Psykologi i kommunen. Nr. 1(52):61-68.

Amundsen, M-L. & Garmannslund, P. (2016) Postponement Behavior Among Norwegian Students in the Lower Secondary School. Edulearn Postponement Behavior among Norwegian Students in the Lower Secondary School.

Amundsen, M-L., Faugstad, R. & Garmannslund, P. (2016) Arbeidsvaner og utsettelsesatferd hos elever i ungdomstrinnet. Psykologi i kommunen, 1: 33-44. Psykologi i kommunen . ISSN 1892-3364. 51 (1), s 33 – 44.

Amundsen, M-L. & Garmannslund, P. (2015) Mestring og trivsel hos elever med språklig minoritetsbakgrunn i skoler hvor majoritetselevene er i flertall. Norsk Tidsskrift for Logopedi 4:10-17.Mestring og trivsel hos elever med minoritetsspråklig bakgrunn i skoler der  majoritetsspråklige elever er i flertall.

Amundsen, M-L. & Garmannslund,P. (2015) Leseferdigheter og motivasjon for lesing på ungdomstrinnet, Norsk Tidsskrift for Logopedi. 3:16-23. Leseferdigheter og motivasjon for lesing på ungdomstrinnet,

Amundsen, M-L., Garmannslund,P. & Stokke, H. (2014) Visual Working Memory- Gender and Age Differences, European Journal of Educational Sciences.1, 3: 3-15. Visual Working Memory – gender and age differences,

Amundsen, M-L., Garmannslund, P. & Stokke, H. (2014) Differences in Visual Working Memory among Students, European Journal of Educational Sciences. Vol.1, 2: 124-132. Differences in Visual Working Memory among Norwegian Students

Amundsen, M-L. (2014) Elever med sosiale og emosjonelle vansker. I: Høihilder og Lingås, Pedagogikk for 8. til 13. trinn, Gyldendal forlag, Kapittel 11:171-190.

Amundsen, M-L. (2014) Mobbing i skolen- forskning og tiltak. I: Høihilder og Lingås, Pedagogikk for 8. til 13. trinn. Kapittel 12:191-206.

Amundsen, M-L. (2014) Ungdoms opplevelse av spesialskole og overgang til videregående skole, Spesialpedagogikk, 1, 2014:38-46. Ungdoms opplevelse av spesialskole og overgang til videregående skole,

Amundsen, M-L. (2012) Uten navn på døra, 7:26-33. Uten navn på døra,

Amundsen, M-L. (2012) Databasert lese- og skrivetest. Testen er beregnet for å teste grunnleggende lese- og skriveferdigheter. Test for auditivt og visuelt arbeidsminne.

Amundsen, M-L. (2011) LÆREBOKA 2011. PC-basert læreprogram for grunnleggende lese- og skriveopplæring

Amundsen, M-L. (2010) Kvinnelige innsatte og sosial marginalisering, Spesialpedagogikk.1: ­26-37.Kvinnelige innsatte og sosial marginalisering

Amundsen, M-L. (2010) Bak glemselens slør, Fontene Forskning.1: 4-15. Bak glemselens slør,

Amundsen, M-L. (2011) Innsattes opplevelse av ungdomskolen, Norsk Pedagogisk Tidsskrift. 6: 424-436. Innsattes opplevelse av ungdomsskolen, Norsk Pedagogisk Tidsskrift, Nr. 6, 2011:424-336.

Amundsen, M-L. (2011) Kjønnsforskjeller i psykisk helse i norske fengsler, Nordisk Tidsskrift for 2/ 7: 3-15. Kjønnsforskjeller i psykisk helse i norske fengsler, Nordisk Tidsskrift for Helseforskning, 7.årg. nr.2-2011:3-15. Amundsen, M-L.

Amundsen, M-L. (2009) Tro på fengsel som virkemiddel? 1: 50-56. Tro på fengsel som virkemiddel?

Amundsen, M-L. (2008) Very Important Children, Spesialpedagogikk. 3:36-43. Very Important Children

Amundsen, M-L. (2008) Gjengangerne, identitet og selvfølelse, Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab. 2: 192-297.Gjengangerne, identitet og selvfølelse

Amundsen, M-L. (2007) Gjengangerne i norske fengsler, Spesialpedagogikk.1: 30-36. Gjengangere i norske fengsler

Amundsen, M-L. (2006) Innsatte og psykisk helse, Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab. 2: 181-192. Innsatte og psykisk helse

Amundsen, M-L. (2006) Når skolen svikter, Spesialpedagogikk. 5: 22-29. Når skolen svikter

Amundsen, M-L. (2004) Kunsten å være rådgiver. Norsk Tidsskrift for Logopedi. 1:14-18.Amundsen, M-L. (2004) Kunsten å være rådgiver. Norsk Tidsskrift for Logopedi. 2:10-13.

BØKER

Amundsen, M-L. & Bjerklund, M. (2022) Alle burde ha en som Akkuh. OKANi, Oslo.

Amundsen, M-L. (2003) PC-program for begrepstrening. Løvetannen læremidler; Oslo.

Amundsen, M-L. (2003)​ Læreboka-03.

Amundsen, M-L. & Zeiner, N. (2001) MIN FØRSTE LESEBOK.

Amundsen, M-L. & Zeiner, N. (2001) ARBEIDSHEFTE, Min første lesebok

Amundsen, M-L. & Zeiner, N. (2000) MIN FØRSTE SKOLEBOK

Amundsen, M-L. (1998) Afasirammede og attføring, Spesialpedagogikk, nr.1:10.17.

Amundsen, M-L. (1998) Hva er dysfasi. Afasiposten, nr. 1, 1998.

Amundsen, M-L. (1998) Sakkyndighet og rett til behandling, Spesialpedagogikk, 2:26-32.

Amundsen, M-L. (1999) LESEKORT Utgitt av Nasjonalforeningen for folkehelse. Nordisk utg.

Amundsen (1996) Brobygger på det spesialpedagogiske området. Spesialpedagogikk, nr. 4, 19-29.

Amundsen, M-L. (1996) Lærebok for voksne- 96,PC- basert dataprogram beregnet på voksne med lærevansker eller aleksi og agrafi.

Amundsen, M-L. (1994) VEIEN VIDERE – LESEBOK FOR VOKSNE.Utgitt av sosialdepartementet og Afasiforbundet i Norge.

Amundsen, M-L.(1994) RINGENES MESTER – et spill for begreps- og lesetrening. OKANI- læremidler, Bergen

Amundsen, M-L., Høy-Petersen, H., Sandmo, T. og Sundet, K. (1993) Å leve med afasi. Norsk Fjernundervisning, Oslo.​

Amundsen, M-L. (1992) PEKBOK utgitt av Hjart-Lungfonden, Stockholm.

Amundsen, M-L. (1992), Om AFASI. Utgitt av Hjernesagen og Hjerteforeningen, København. Også utgitt i Island

Amundsen, M-L. (1990) PEKEBOK FOR VOKSNE, Amundsen, 1990, utgitt av Nasjonalforeningen for folkehelse, Oslo

Amundsen, M-L. (1990) PEKETAVLE NÅR ORDENE IKKE KOMMER 1990. Afasiforbundet i Norge.

Kronikker

Når løvemødre brøler (2022). https://www.utdanningsnytt.no/marie-lisbet-amundsen-skolevegring-ufrivillig-skolefravaer/hurra-for-lovemodre-som-broler/325015

Skolen må tilpasse seg barnet, og ikke omvendt (2022). https://www.utdanningsnytt.no/fravaer-skolevegring/skolen-ma-tilpasse-seg-barnet-og-ikke-omvendt/327533

Skolen som organisasjon må endres (2022).https://www.utdanningsnytt.no/atferdsproblemer-marie-lisbet-amundsen-ufrivillig-skolefravaer/skolen-som-organisasjon-ma endres/328987?fbclid=IwAR2_QGUbRaKO6sHQUeOglDhKR4nfOaWvO77Um5_fQeXAKONOuj5PT962ml4

Back2School – et skremmende skritt i feil retning (2022). VG nett/papir; https://www.vg.no/nyheter/meninger/i/0QE7zB/et-skremmende-skritt-i-feil-retning

Mobbing- å sende lærere på kurs er ikke løsningen https://www.dagbladet.no/meninger/laerere-pa-kurs-er-ikke-svaret/80216328?utm_term=Autofeed&utm_medium=Social&utm_source=Facebook&fbclid=IwAR0ASx-xS_K_nn71VonaAvWV2l57YEOpOMRXAsWY5p33cfHzyLRqmx9Tzp0#Echobox=1695064725

Tidligere kronikker:

 • En bjørnetjeneste (2018)
 • Når foresatte klager på spesialundervisningen (2017)
 • Tvangsflyttting av mennesker med psykisk utviklingshemming (2016).
 • Politiets yrkeskultur (2012)
 • En meningsfull skole for alle? (2013)
 • Politi og barnevern svikter! (2012)
 • Barnevernet trenger varslere! (2014)
 • Behov for alternative skoler! (2013)
 • Når rusomsorgen svikter. (2013)
 • Integrering til ensomhet? (2015)
 • Integrering – for enhver pris? (2014)